Համակարգչային շերտագրում
 • Քթի հավելախոռոչներ
   
 • Ակնակապիճներ, ակնագնդեր
   
 • Դիմային գանգ
   
 • Գլխուղեղ
   
 • Պարանոց 
   
 • Կրծքավանդակ, կոնք, որովայն
   
 • Ողնաշարի բոլոր հատվածներ
   
 • Մարմնի առանձին կարճ հատվածներ (ծնկահոդ, սրունք-թաթային հոդ,
  ոսկրային կարճ
  հատվածներ)
   
 • ՀՇ բոլյուսային կոնտրաստավորմամբ