Տեխնիկական հագեցվածություն

 1. Պարույրային համակարգչային տոմոգրաֆ        Somatom" Perspective" Siemens (Գերմանիա)

  2. Ներարկիչ բոլյուսային կոնտրաստավորման համար
"Accutron CT-D" Med Tron AG (Գերմանիա)
 
 3. Քառաչափ էխոգրաֆ Ultrasonix Touch (Կանադա, Իզրաիլ)
 մուլտիհաչախականության հաղորդիչներ
 
 4. Երկչափ էխոգրաֆ "Aloca 500" (Ճապոնիա),
 հաղորդիչներ (3,5 մՀց, 5 մՀց)